Skip to main content

Find a Report

Ուղեցույցում նկարագրվում են էլեկտրոնային սարքերին միանալու, առցանց կրթության հիմնական ծրագրերն օգտագործելու քայլաշարերը։ Այն նաև աջակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների կրթության կազմակերպմանը հարթակի...

Սույն տեղեկատվական գրքույկը իր մեջ զետեղում է «Հնարավորություններ երիտասարդներին» տոնավաճառին մասնակցություն ունեցած մի շարք կազմակերպությունների կողմից երիտասարդներին առաջարկվող հնարավորությունները։ Գրքույկի տեղեկատվությունը թարմացվել է 2020թ․...

At first glance, child marriage appears less pervasive in Lebanon in comparison with other Middle Eastern states. Six percent of 20 to 24-year-old Lebanese women were married by the age of 18 as of 2009, as opposed to 18% across MENA....

In 2017 Save the Children conducted a participatory study with 571 adolescent girls and boys, caregivers and community members in Iraq, Egypt, Jordan and Yemen. We wanted to hear directly from adolescents how conflict affects their lives, what...

In December 2018, Save the Children (SC) commissioned the knowledge organization International Child Development Initiatives (ICDI) to do an assessment on best practices of Family Strengthening interventions in middle-income countries. The aim is...

This is an adolescent friendly booklet about the Beijing Declaration and Platform for Action (1995). It includes a summary of what is included in the Declaration and what this means for the Arab Region. Chapter IV of the Declaration talks about...

The Return to Learning (RtL) program includes six weeks of content, two days a week, in non-formal learning environments. RtL aims to support continuous learning for those affected by violence and conflict and decrease the gap in time between...

Children and young people in Gaza live in economic hardship, under the threat of further conflict and with little opportunity of escape. This report describes a research project undertaken in 2018, led by Save the Children’s mental health...

The Return to Learning (RtL) program includes six weeks of content, two days a week, in non-formal learning environments. RtL aims to support continuous learning for those affected by violence and conflict and decrease the gap in time between...

Սույն ձեռնարկի նպատակը երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների մանկավարժահոգեբանական աջակցության խմբի անդամների մասնագիտական զարգացման գործընթացին աջակցելն է։ Ձեռնարկում ներկայացված նյութերը կօգնեն մասնագետներին հնարավորինս շուտ բացահայտել և...