Skip to main content

Find a Report

The objective of this toolkit is to assist civil society organizations to enhance their capacities and efficiency in responding adequately to issues of sexuality, gender and SRHR within the context of HIV, sexual and reproductive health rights...

Choices is a gender-focused curriculum for very young adolescents (VYAs) between the ages of 10-14 years that aims to create positive social and behavior change. Through a series of 10 hour-long participatory sessions, the curriculum challenges...

HIV transmissions often occurs through sexual activity and reproduction, and working in the field of HIV prevention therefore requires addressing people’s sexuality and sexual practices. There is a need to discuss values, beliefs and myths about...

Ձեռնարկը նախատեսված է որպես ընտանեկան բժիշկների և մանկաբույժների ուսումնական փաթեթ և ուղեցույցներ է տրամադրում հիվանդ երեխայի ցուցադրության, խորհրդատվության, բուժման և ուղեկցման վերաբերյալ: Այն ներառում է ԱՀԿ-ի առաջարկությունները, ինչպես նաև...

Save the Children (SC) is implementing a four-year $8million project funded by Global Affairs Canada to economically empower marginalized and vulnerable young women ages 15-29 in Palestine. This gender-transformative project will respond to the...