Skip to main content

Find a Report

Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտությունը կատարվել է 2016թ․ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Հետազոտության նպատակն է գնահատել Հայաստանում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատչելիությունը 3-6 տարեկան երեխաների համար։...

Young Voices is a nation-wide survey on what children think about certain issues concerning themselves. Save the Children in Armenia carried out the Young Voices survey using questionnaires and focus group discussions among 1200 children across...

Violence against humanitarian workers has grave consequences for the international community and represents a concerning disregard for civilian lives. Humanitarian workers are increasingly targeted in the Syrian conflict, and it is crucial to...

Ուղեցույցը նախատեսված է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների համար: Այն կարող է կիրառվել աղետների ռիսկերի նվազեցման ուսուցողական վարժանքներ կազմակերպելիս: Սույն ուղեցույցում ներկայացված են Հայաստանի տարածքում առավել հաճախ...

The conflict in Syria has torn children’s lives apart in countless ways. Many have fled the country, but those who have stayed are trying to survive and continue living their lives. For professionals who work with those children—such as teachers...

This manual has been prepared by the Armenia Country Office of Save the Children, as part of the Livelihood Improvement through Fostered Employment for People with Disabilities (LIFE) Program. Since 2012, with funding support from US Agency for...

«Հրդեհ» և «Երկրաշարժ» ասոցիատիվ խաղերը նախատեսված են 3-10 տարեկան երեխաների ԱՌՆ պատրաստվածությունն ամրապնդելու համար։ Fire and "Earthquake" games  "Fire" and "Earthquake" association games are intended to enhance the DRR preparedness among...

Working with local partners inside Syria ensures vulnerable people and children having their basic needs met. By collaborating with actors who have local knowledge and community acceptance, the implementation of response programs is strengthened....

«Աղետների ռիսկի նվազեցման կրթություն» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը նախատեսված է նախադպրոցական և տարրական դասարանների սովորողների հետ աշխատող մանկավարժների համար։2016, հայերեն Ձեռնարկը երաշխավորված է ԿԳՆ-ի կողմից՝ որպես ուսումնաօժանդակ նյութ։ Disaster...

Խաղի նպատակ է 3-10 տարեկան երեխաներին սովորեցնել երկրաշարժի ժամանակ անհրաժեշտ առաջին վարքականոնները։ The rule of 4 N-s The game aims to introduce children aged 3-10 with basic behavior rules during earthquakes.