Skip to main content

Find a Report

The Committee on the Rights of the Child (the Committee) dedicates annually one Day of General Discussion (DGD) to a specific article of the Convention on the Rights or to a child-rights issue. This year's discussion is dedicated to the theme of ...

This brochure explains Save the Children's child participation work. By sharing examples of promising practices, Save the Children demonstrates how its Theory of Change is applied in support of meaningful children’s participation within each of...

Protecting Children from Violence Globally

2011 - Vietnam, Bangladesh, Cambodia ...

These case studies demonstrate the impact Save the Children activities and programmes have had in protecting children from violence, abuse, neglect and exploitation. The case studies specifically highlight the areas of focus of the Child...

IMPACT Newsletter, October 2011

2011 - Egypt, Ethiopia, Kenya ...

The October 2011 edition of IMPACT focuses on Save the Children's Child Protection work in Africa. This issue is particularly timely as the world marks the Universal Children's Day on November 20, 2011, an annual event to reflect on the need and...

Գրքույկում ներկայացվում են երեխայի իրավունքները, ինչպես սահմանված է ՄԱԿ-ի ՔԿՀ կողմից: Այն նախատեսված է երեխաների համար, և համապատասխանաբար հոդվածները ներկայացված են երեխաների համար հարմար տարբերակով: UN Convention on the Rights of the Child The...

The devastating January 2001 earthquake — a 7-magnitude shock that left more than 200,000 people dead and 3 million people in desperate need — has exacted a heavy toll on Haiti’s children. Nearly one year later, the children of Haiti are still...

Ձեռնարկը նախատեսված է երեխաների հետ աշխատող ծնողների և խնամքի մասնագետների համար: Այն ներկայացնում է դրական կարգապահության կարևորագույն կետեր և տալիս է առաջարկություններ դրական երեխաների խնամքի համար: Բացի այդ, ձեռնարկը բացատրում է երեխայի...

Fact Sheet- Child Protection

2010 - Bangladesh, Ethiopia, Lebanon ...

A fact sheet looking at several aspects of child protection and the needs and priorities of vulnerable children. Children in every country, every culture and at every social level face various forms of abuse, neglect, exploitation and violence....

Fact Sheet- Child Protection in Emergencies

2010 - Côte D'Ivoire, Liberia, Chile ...

Save the Children’s Child Protection Initiative (CPI) fact sheet about "Child Protection in Emergencies" looks at the the main protection dangers that children face in an emergency and how to address them. During emergencies, children run many...

Գրքույկում ներկայացված են հինգ տարեկանից փոքր երեխաների վնասվածքների ամենատարածված պատճառները, տրվել խորհուրդներ, թե ինչպես կանխել այդ պատճառները և ներկայացնում է «Երեխայի անվտանգության» օրացույցը: Գրքույկը վերանայվել և հաստատվել է ՀՀ...