Skip to main content

Find a Report

The conflict that began in Syria in March 2011 has resulted in the largest displacement crisis in the world: over six million Syrians are currently living as internally displaced people (IDPs) and, in 2019, people inside of Syria continue to be...

Save the Children carried out a survey in Lebanon to understand children and youth’s perspectives during the current COVID-19 lockdown and restrictions introduced in response to the outbreak. The research asked 137 children and youth of different...

Over the past five years, the war in Yemen has had a devastating impact on the children in Yemen, including on their mental health. Save the Children interviewed over 1,250 children, parents and other adult caregivers across three governorates in...

Palestinian children have lived the entirety of their lives under military occupation and conflict. Many Palestinian children are exposed to dangers on their way to and from school and in the classroom. While the scale of attacks on children’s...

A COVID-19 crisis in Al Hol would be a children’s crisis. Children in the camp, many with already weakened immune systems or underlying health conditions as a result of living in desperate conditions during their formative years, may struggle to...

Ten years of conflict has affected the lives of millions of children in Syria, killing thousands. In 2019 alone, 251 children were killed in North West Syria alone during conflict. The conflict has also decimated civilian infrastructure, and...

Սույն տեղեկատվական գրքույկը իր մեջ զետեղում է «Հնարավորություններ երիտասարդներին» տոնավաճառին մասնակցություն ունեցած մի շարք կազմակերպությունների կողմից երիտասարդներին առաջարկվող հնարավորությունները։ Գրքույկի տեղեկատվությունը թարմացվել է 2020թ․...

Ձեռնարկի նպատակն է ընթերցողին մատուցել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան տեսական և գործնական տեղեկություններ, որոնք կօգնեն հասկանալ սեփական անձի շփման յուրահատկությունները, հասկանալ ուժեղ և թույլ կողմերը միջանձնային և խմբային շփման...

Ուղեցույցում նկարագրվում են էլեկտրոնային սարքերին միանալու, առցանց կրթության հիմնական ծրագրերն օգտագործելու քայլաշարերը։ Այն նաև աջակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների կրթության կազմակերպմանը հարթակի...

In 2017 Save the Children conducted a participatory study with 571 adolescent girls and boys, caregivers and community members in Iraq, Egypt, Jordan and Yemen. We wanted to hear directly from adolescents how conflict affects their lives, what...

Previous
Previous