Skip to main content

Find a Report

After eight years of destructive conflict, more than a third of Syrian children ‘always or frequently’ feel unsafe, as well as distressed and alone, according to a survey carried out for a new Save the Children report, “A Better Tomorrow: Syria’s...

Ծնողների համար նախատեսված այս ձեռնարկը ներկայացնում է ամփոփ տեղեկեկատվություն առողջ սննդի սկզբունքների մասին, ինչպես նաև պարունակում է երեխաների դպրոցական լանչերի մատչելի բաղադրատոմսեր։ Healthy eating principles and a healthy school menu This...

Ձեռնարկը նախատեսված է հոգեբանական խնդիրներ և զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներին աջակցություն տրամադրող հոգեբանների, ինչպես նաև՝ ծնողների և հոգեբանական կրթություն ստացող ուսանողների համար։ Psychological Support to Children...

Ձեռնարկը նախատեսված է նախադպրոցական, կրտսեր ու ավագ դպրոցական տարիքի երեխաների և նրանց ծնողների հետ աշխատող մասնագետների համար։ Այն ուղեցույց է մանկապարտեզների, դպրոցների, ինչպես նաև սոցիալական հոգածություն և ներառական կրթություն իրականացնող...

With the growing recognition of the importance of holistic and child focused programming, psychosocial support (PSS) and social and emotional learning (SEL) programmes are increasing in number in crisis-affected contexts, not least in the...

This study consulted Lebanese, Syrian and Palestinian children and caregivers through surveys and interviews in order to ascertain their perceptions on the prevalence, forms, causes, effects, and solutions for bullying. Many significant findings...

Հետազոտության նպատակն է իրականացնել ժամանակակից աշխատաշուկայի կարիքների գնահատում` շեշտադրելով երիտասարդներին և վերլուծելով, թե երիտասարդների հմտությունները, ինչպես նաև առկա հնարավորություններն որքանով են համապատասխանում Հայաստանում շուկայի...

The conflict in Syria is entering its eighth year- 2557 days of brutal violence and heartbreak- Syrian children are being killed, maimed, displaced, denied an education, healthcare and aid, on a daily basis. The conflict is not de-escalating. "De...

The Preschool Disaster Risk Management Plan is developed within Institutionalization, replication and dissemination of Disaster Risk Reduction interventions in South Caucasus of European Union Civil Protection and Humanitarian Aid Operations”...

The number of child laborers in Jordan has more than doubled in the period between 2008 and 2017, to an estimated 70,000 child laborers among Jordanians and Syrians. While there is a lack of data, the situation is expected to be similar in...