Skip to main content

Find a Report

This position paper starts with an outline of the international community's growing concern over the use of explosive weapons in populated areas and then looks at the devastating impact that this has had on children and their families in Syria....

The goal of the study is to identify people with disabilities’ (PWD) employment needs and barriers to PWD employment. The rationale behind the study is that its findings will help policy-makers make better-informed choices in formulating policies...

Երեխաների հետ աշխատող մասնագետների համար ձեռնարկ, Երևան, 2012 Ձեռնարկը պատրաստվել է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության կողմից երեխաների հետ աշխատող մասնագետների համար։ Այն նախատեսված է աղետների և կոնֆլիկտների ընթացքում տուժած երեխաների...

Review: Teacher Support and Development Interventions

2012 - Vietnam, Nicaragua, Guatemala ...

Save the Children commissioned research on teacher support and development as part of a strategy to build professional and technical capacity through sharing knowledge at global, regional and country levels. The research, which this document...

Choices is a gender-focused curriculum for very young adolescents (VYAs) between the ages of 10-14 years that aims to create positive social and behavior change. Through a series of 10 hour-long participatory sessions, the curriculum challenges...

Ուսումնական նյութը նախատեսված է տարրական դպրոցի համար `դպրոցական տարիքի երեխաների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու և առողջ սննդի ցմահ պրակտիկայի զարգացմանը նպաստելու համար: Նյութը բաղկացած է (ա) «Առողջ սնուցում» ուսուցիչների ձեռնարկից և (բ) 1-4...

Ձեռնարկը նախատեսված է երեխաների հետ աշխատող ծնողների և խնամքի մասնագետների համար: Այն ներկայացնում է դրական կարգապահության կարևորագույն կետեր և տալիս է առաջարկություններ դրական երեխաների խնամքի համար: Բացի այդ, ձեռնարկը բացատրում է երեխայի...

IMPACT Newsletter, October 2011

2011 - Egypt, Ethiopia, Kenya ...

The October 2011 edition of IMPACT focuses on Save the Children's Child Protection work in Africa. This issue is particularly timely as the world marks the Universal Children's Day on November 20, 2011, an annual event to reflect on the need and...

Since the early 90s, as a result of conflict over the territory of Nagorno-Karabakh (NK), over 300,000 ethnic Armenians fled Azerbaijan to make up the largest group of refugees in Armenia. Additionally, since the end of 2004, Armenia has...

This brochure explains Save the Children's child participation work. By sharing examples of promising practices, Save the Children demonstrates how its Theory of Change is applied in support of meaningful children’s participation within each of...